Emne: Parforhold

Hvad er psykisk vold?

Den 1. april 2019 trådte en ny straffelov i kraft, der kriminaliserer psykisk vold på lige fod med fysisk vold. Men hvad er psykisk vold egentlig?

Alt om psykologi
Modelfoto: Getty Images

Ydmygelser, nedladende tale og følelsen af ikke at være noget værd. Det er ikke altid, man er klar over det, når man lever i et forhold med psykisk vold. Men det kan være lige så alvorligt som fysisk vold.

I denne artikel sætter vi fokus på nogle af kendetegnene ved psykisk vold, og hvad konsekvenser kan være.

Kendetegn ved psykisk vold

Man kan ikke mærke psykisk vold fysisk på kroppen, men det kan føles som at blive slået på psyken. Psykisk vold er, når man på mange forskellige måder får at vide, at man ikke er noget værd, er forkert eller ikke fortjener respekt og kærlighed. For eksempel ved at blive talt til nedladende eller ydmygende.

Man kan få at vide, at man ikke er noget værd direkte igennem gentagende ord og sætninger, men det kan også kommunikeres mere subtilt igennem handlinger og non-verbalt sprog.

Psykisk vold kan finde sted bag lukkede døre uden vidner, eller den kan tage form af sociale ydmygelser foran andre mennesker. Eller en kombination, hvor den partner, der udøver psykisk vold for eksempel først i enerum kalder sin partner uduelig, grim, skadelig, en dårlig forælder eller dum.

Fertilitetsbehandlingens betydning for parforhold

Efter at være blevet behandlet sådan vil vedkommende typisk være meget påvirket. Når parret igen er sammen med andre, kan den, der udøver psykisk vold spørge sin partner, hvad der er galt, udstille vedkommende som ustabil og måske endda vise andre, at han/hun trøster den udsatte og dermed selv fremstår omsorgsfuld og stabil.

Som eksemplet peger på, kan psykisk vold indeholde et kraftigt element af noget, der udefra ligner beregnende manipulation. Psykisk vold kan også være impulsstyret og et udtryk for umiddelbar vrede og frustration, som kommer til udtryk igennem nedgørende tale.

Psykisk vold kan også være trusler om fysisk vold, isolation eller ydmygelse og æreskrænkelser. I mange forhold præget af vold er psykisk vold en forløber til fx fysisk eller seksualiseret vold.

Lev uden vold har defineret psykisk vold som følgende:

Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer. Handlingerne kan ske i affekt eller være planlagte og have til formål at kontrollere eller begrænse den voldsudsattes livsudfoldelse.

Reaktioner på psykisk vold

Uanset voldsudøverens bevæggrunde og karakteren af voldshandlinger er psykisk vold kendetegnet ved, at det efterlader de fleste, der udsættes for psykisk vold forvirrede og følelsesmæssigt ustabile.

Når vi mennesker gentagende gange får at vide, at vi er forkerte, ulækre, uelskelige, og at vi måske selv er skyld i, at vi udskammes, bliver vi i tvivl og mister troen på os selv. Vi begynder måske endda at tro på det.

Når mennesker er i nære relationer til andre mennesker, hvis vrede kan blive ubehagelig og gøre ondt, udvikler de fleste, hvad man kan kalde en udvidet opmærksomhed rettet mod personen og dennes humør. Det er der en god og klog grund til.

Når man bliver udsat for psykisk vold, bliver man nemlig ofte hyper opmærksom på, hvad der henholdsvis udløser og forebygger psykisk vold mod dem selv eller andre. En uheldig følge af det er, at det nemt kan føre til selvbebrejdelser. Man kan nemt komme til at bebrejde sig selv for, at man ikke fik gjort mere for at undgå, at ens partners vrede eskalerede.

Udover selvbebrejdelser er skamfølelse ofte noget, der kendetegner mennesker, der har levet i gentagende og vedvarende psykisk vold. Når man bliver behandlet dårligt af et menneske, man er følelsesmæssigt knyttet til, er det for de fleste forvirrende og skamfuldt. Langt de fleste holder derfor også den psykiske vold skjult fra deres omverden, og dermed er de ofte alene med den tvivl og forvirring, der også kan følge med.

Det er meget alvorligt at blive udsat for psykisk vold. Det er ikke usædvanligt, at mennesker, der har været udsat for flere voldsformer, herunder meget farlig fysisk vold, fortæller, at det er den psykiske vold, de har oplevet som mest invaderende, og som de også oplever effekterne af i længst tid.

Mennesker udsat for psykisk vold kan med tiden udvikle symptomer som blandt andet angst, belastningsreaktioner/PTSD, lavt selvværd, social tilbagetrækning, overvældende tristhed og modløshed.

Førstehjælp til parforholdet

Hvorfor udsætter nogen andre for psykisk vold?

Når vi mennesker bliver pressede og stressede nok, kan vold mod andre mennesker være en sidste udvej i vores forsøg på at beskytte og passe på os selv. Temperament, livserfaringer og aktuelle livsomstændigheder er med til at afgøre, hvordan vi reagerer på pres og stress i nære relationer.

Men de fleste mennesker har det tilfælles, at vi oftest er allermest følelsesmæssigt afhængige af vores nære relationer. Det er derfor også i de relationer, at vi har sværest ved at bevare roen og tænke klart, når der opstår uenigheder af forskellig slags. Det skyldes, at den følelsesmæssige temperatur stiger hurtigere i relationer, der har følelsesmæssig stor betydning for os.

Når den følelsesmæssige temperatur er høj, mister vi vores evne til at se situationen fra flere perspektiver, vi bliver mere overbeviste om, at vores egen opfattelse er rigtig, og vi kan måske blive domineret af ideen om, at vi er berettigede til at påtvinge andre vores eget perspektiv.

Dermed bliver adgangen til empati og medfølelse også minimeret. Og i situationen kan man miste evnen til at fornemme de mentale tilstande og den psykologiske oplevelse hos det menneske, der udsættes for vold.

Vold eksisterer udelukkende imellem mennesker, fordi der er mennesker, der af alle mulige komplekse grunde udsætter andre mennesker for psykisk vold. Ikke fordi der er nogen, som opfører sig på måder, der tiltrækker eller fortjener voldelige handlinger. Så kort og præcist kan det siges.

Her kan du få hjælp

I Danmark kan du søge hjælp følgende steder:

  • Samtalegrupper i Lev uden vold er landsdækkende, og her kan voldsramte kvinder, mænd og børn deltage i samtalegrupper med andre mennesker med lignende oplever. Alle grupper ledes af en psykolog eller psykoterapeut. Find det her
  • Den nationale hotline i Lev uden vold, 1888. Her kan alle, kvinder og mænd, ofte og udøvere, professionelle og private, ringe døgnet rundt og tale med en medarbejder med speciale i vold, herunder psykisk vold. Herigennem har du også mulighed for at tale med en jurist og få juridisk rådgivning.
  • Slip volden i Lev uden vold. Her kan voldsudøver få op til fem telefonsamtaler med en psykolog eller psykoterapeut. Find det her
  • Sig det til nogen er et rådgivningstilbud til kvinder over 18 år, der er eller har været udsat for fysisk, psykisk, seksualiseret, materiel eller økonomisk vold og deres pårørende. Find det her
  • Dansk Stalking Center tilbyder rådgivende samtaler til personer, der har været udsat for stalking. Find det her
  • Q-værk tilbyder rådgivning, samtalegrupper, arranger madaftner, oplæg, coaching og kropsterapeutisk træning til voldsramte kvinder og børn. Find det her
  • Mødrehjælpen tilbyder forskellige former for rådgivning og gruppeforløb til voldsramte. Find det her

Dertil er der privatpraktiserende psykologer rundt omkring i landet, der har stor viden om psykisk vold.

  • Var artiklen nyttig for dig?
  • Ja   Nej
Mental sundhed Parforhold